Aktualności

Kurs oceny wartości hodowlanej i użytkowej koni

2 czerwca 2014 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zapraszamy na kurs oce­ny war­to­ści hodow­la­nej i użyt­ko­wej koni w dniach 14 – 15 czerw­ca 2014 r. do Stada Ogierów w Łącku. Kurs jest bez­płat­ny orga­ni­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu Polskiego Związku Hodowców Koni współ­fi­nan­so­wa­ne­go z fun­du­szy UE pt: „Konno w XXI wiek”.

Program kur­su znaj­du­je się na stro­nie pro­jek­tu: www.szkoleniaue.pzhk.pl w Aktualnościach. Kurs popro­wa­dzi prof. Szczepan ChrzanowskiJarosław Lewandowski.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt z Natalią Smagacz (tel. 796 – 241-287) lub Beatą Supeł (tel. 696 – 091-287).

Wymagania jakie trze­ba speł­niać,  żeby przy­stą­pić do pro­jek­tu (jed­no z poniż­szych):

  • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w woj. mazo­wiec­kim,
  • peł­nie­nie funk­cji człon­ka zarzą­du lub zatrud­nie­nie w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność gospo­dar­czą w woj. mazo­wiec­kim,
  • zatrud­nie­nie w mikro lub małej fir­mie w woj. mazo­wiec­kim,
  • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści rol­ni­czej wpi­sa­nej do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w woj. mazo­wiec­kim
Hodowca i Jeździec