Aktualności

Przetarg na współ­or­ga­ni­za­cję MPMK w 2015 roku

16 kwietnia 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2015 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Adriana Lebioda, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Ter­min skła­da­nia ofert został prze­dłu­żo­ny do 16 czerw­ca br., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastą­pi w dniu 16 czerw­ca br. o godz. 1100.

Hodowca i Jeździec