Aktualności

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego rozstrzygnięty

22 lipca 2014 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 14 lip­ca nastą­piło roz­strzy­gnię­cie prze­targu na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wisu ogło­sze­nio­wego wspie­ra­ją­cego sprze­daż koni pol­skiej hodow­li. Przetarg wygra­ła fir­ma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Hodowca i Jeździec