Aktualności

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

11 grudnia 2019 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 9 grud­nia br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska z sie­dzi­bą we Wrześni.

Hodowca i Jeździec