Aktualności

Finał Kryształowej Kuli 2019 – wyniki, galeria i relacja filmowa

12 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, · Rasa:

Już po raz dru­gi w Poznaniu na Cavaliadzie miał miej­sce finał Kryształowej Kuli, któ­ry przy­cią­gnął rze­sze miło­śni­ków koni i powo­że­nia. Zachęcamy Państwa do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi i obej­rze­nia naszej gale­rii. Artykuł doty­czą­cy całe­go cyklu roz­gry­wek będzie moż­na prze­czy­tać w zimo­wym wyda­niu Hodowcy i Jeźdźca.

Finalistami Kryształowej Kuli zosta­li: Jedlina (Hroby)Rosa z Bacówki (Goral) (powo­żą­cy Bartłomiej Woźnica i luzak Agnieszka Woźnica) z wyni­kiem 85 pkt.

Konkursy rozegrane w piątek wygrali:

  1. Konkurs kom­bi­no­wa­ny (zręcz­ność i ele­men­ty mara­to­no­we): na zasa­dach kon­kur­su zwy­kłe­go: Jedlina (Hroby)Rosa z Bacówki (Goral) (powo­żą­cy Bartłomiej Woźnica i luzak Agnieszka Woźnica)
  2. Konkurs kom­bi­no­wa­ny (zręcz­ność i ele­men­ty mara­to­no­we): na zasa­dach kon­kur­su szyb­ko­ści: Peira (Hroby)Wieróżka (Ousor) (powo­żą­cy Adam Malmuk i luzak Rafał Dąbkowski)

Konkursy rozegrane w niedzielę wygrali:

  1. Konkurs kom­bi­no­wa­ny (zręcz­ność i ele­men­ty mara­to­no­we): na zasa­dach kon­kur­su zwy­kłe­go: Jedlina (Hroby)Rosa z Bacówki (Goral) (powo­żą­cy Bartłomiej Woźnica i luzak Agnieszka Woźnica)
  2. Konkurs kom­bi­no­wa­ny (zręcz­ność i ele­men­ty mara­to­no­we): na zasa­dach kon­kur­su szyb­ko­ści: Werona (Hroby)Lando‑O (Hroby) (powo­żą­cy Rafał Dąbkowski, luzak Adam Malmuk)

Foto Galeria

© Zdjęcia: Katarzyna Wiszowaty.

Wszelkie kopio­wa­nie, dys­try­bu­cja, elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie oraz prze­sy­ła­nie zawar­to­ści bez zezwo­le­nia jest zabro­nio­ne. 

Relacja filmowa

Hodowca i Jeździec