Aktualności

Marian Mikołajewicz nie żyje

11 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z żalem zawia­da­mia­my, że nie żyje Marian Mikołajewicz. Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie na cmen­ta­rzu Batowice w kapli­cy przy ul. Powstańców 48.

Marian Mikołajewicz

Pan Marian był jed­nym z zało­ży­cie­li Stowarzyszenia „Koń Huculski” – pre­kur­so­ra  Związku Hodowców Konia Huculskiego. Od 1993 r. był twór­cą i wła­ści­cie­lem Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach. Hodowane przez Niego konie wie­lo­krot­nie zdo­by­wa­ły czo­ło­we miej­sca w impre­zach hodow­la­nych. Był orga­ni­za­to­rem wie­lu ście­żek hucul­skich, imprez pro­mo­cyj­nych oraz raj­dów kon­nych i znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do popu­la­ry­za­cji koni hucul­skich. Uczestniczył w orga­ni­za­cji Festiwali Kultury Huculskiej w Krakowie, w któ­rych bra­ły udział konie Jego hodow­li. Zgromadził boga­te kolek­cje wyro­bów sztu­ki hucul­skiej i ludo­wej z regio­nu kra­kow­skie­go, któ­re udo­stęp­niał w swo­jej stad­ni­nie. Wielokrotnie był lau­re­atem nagród i wyróż­nień za dzia­łal­ność agro­tu­ry­stycz­ną i pro­mo­cję regio­nu.
Dzięki Jego dzia­łal­no­ści rze­sza dzie­ci i mło­dzie­ży pozna­ła pięk­no tere­nów pod­kra­kow­skich doli­nek, pro­mo­wał nie tyl­ko jaz­dę kon­ną ale tak­że powo­że­nie zaprzę­ga­mi kon­ny­mi oraz edu­ka­cję naj­młod­szych poprzez obco­wa­nie z koń­mi i inny­mi zwie­rzę­ta­mi gospo­dar­ski­mi.

Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia.

Hodowca i Jeździec