Aktualności

III Ogólnopolski Czempionat w Skokach Luzem – wyniki

10 grudnia 2019 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki luzem / Wolne skoki, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

W zeszłym roku na poznań­skiej Cavaliadzie Polski Związek Hodowców Koni po raz dru­gi zor­ga­ni­zo­wał czem­pio­nat w sko­kach luzem. Pełne try­bu­ny i wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny uczest­ni­ków i gości jasno poka­zy­wa­ły, że taka pre­zen­ta­cja koni war­ta jest regu­lar­ne­go powta­rza­nia w tym samym miej­scu i cza­sie. 30 listo­pa­da, w sobo­tę roz­po­czął się III Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem.

Komisja w skła­dzie: Andrzej MatławskiHenryk Soboń oraz Łukasz Jończyk oce­nia­ła konie w kate­go­riach wie­ko­wych – konie dwu­let­nie oraz konie trzy­let­nie. Przed oce­nia­ją­cy­mi i publicz­no­ścią zapre­zen­to­wa­ło się 11 koni dwu­let­nich oraz 6 koni trzy­let­nich.

Klacz Gothika wlkp (Comilfo Plus Z westf. – Greace wlkp / Larron hol.) hodow­li i wła­sno­ści Pani Moniki Tadych i klacz Czurida GR sp (Salamon BWP – Czurina sp / Turbud Quirinus BWP) hodow­li i wła­sno­ści Pana Ryszarda Gardyjasa zwy­cięz­ca­mi kolej­nej edy­cji czem­pio­na­tu w sko­kach luzem na Cavaliadzie w Poznaniu.

Foto Galeria

© Zdjęcia: Katarzyna Wiszowaty.

Wszelkie kopio­wa­nie, dys­try­bu­cja, elek­tro­nicz­ne prze­twa­rza­nie oraz prze­sy­ła­nie zawar­to­ści bez zezwo­le­nia jest zabro­nio­ne. 

Zapis transmisji on-line z Czempionatu

Hodowca i Jeździec