Aktualności

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego rozstrzygnięty

25 kwietnia 2016 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 19 kwiet­nia nastą­piło roz­strzy­gnięcie prze­targu na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wi­su inter­ne­to­we­go z bazą rodo­wo­do­wą oraz użytkowo-hodowlaną koni. Przetarg wygra­ła fir­ma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Hodowca i Jeździec