Aktualności

Przetarg na wykonanie paszportu koniowatego

9 lutego 2018 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628−03−61, fax. 22 628−68−79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 2 mar­ca 2018 r., godz. 15:00.

Hodowca i Jeździec