Aktualności

Nakład zimowego numeru Hodowcy i Jeźdźca wyczerpany

8 lutego 2018 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Zimowe wyda­nie Hodowcy i Jeźdźca 1/2018 cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Jego nakład został już wyczer­pa­ny. Wszystkie oso­by zain­te­re­so­wa­ne pre­nu­me­ra­tą kwar­tal­ni­ka chce­my poin­for­mo­wać, że moż­na ją zama­wiać, ale dopie­ro od nume­ru wio­sen­ne­go, któ­ry uka­że się na począt­ku kwiet­nia.

Aktualny numer moż­na jesz­cze zna­leźć w wybra­nych salo­nach Empiku. Mogą Państwo rów­nież pytać o nie w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

Wszystkim zain­te­re­so­wa­nym nume­rem zimo­wym zapra­sza­my tak­że do zaku­pu elek­tro­nicz­ne­go wyda­nia pisma. Jest ono iden­tycz­ne z wer­sją dru­ko­wa­ną! Można je nabyć za pośred­nic­twem skle­pu inter­ne­to­we­go pod adre­sem: hij.com.pl/sklep

Hodowca i Jeździec