Aktualności

Ladies Day na Partynicach

17 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, ·

Już w nie­dzie­lę Wrocław zade­biu­tu­je w Crystal Cup – euro­pej­skim cyklu wyści­gów kon­nych. Będzie to rów­nież trze­cia edy­cja Ladies Day. Na Partynicach zaroi się od kape­lu­szy!

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice, po raz pierw­szy w histo­rii, roze­gra­na zosta­nie goni­twa Crystal Cup. Wrocław dołą­czy tym samym do mię­dzy­na­ro­do­we­go cyklu gonitw prze­szko­do­wych typu cross coun­try roz­gry­wa­nych na naj­więk­szych torach Europy. Do tej pory w ramach roz­gry­wek pucha­ro­wych konie ści­ga­ły się m.in. we Francji, Irlandii, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Czechach oraz Wielkiej Brytanii. Tym razem zmie­rzą się tak­że w Polsce. Będzie to zatem dosko­na­ła oka­zja by prze­ko­nać się, w któ­rym miej­scu znaj­du­ją się nasze wyści­gi i ile pra­cy trze­ba by dołą­czyć do gro­na naj­lep­szych.
Wrocławski debiut będzie miał wyjąt­ko­wą opra­wę. Niedzielny mityng to kolej­na, trze­cia już, edy­cja Ladies Day. Ubiegłe lata poka­za­ły, że kla­sycz­ne świę­to wyści­go­wej ele­gan­cji przy­pa­dło miesz­kań­com do gustu. Wrocławianki udo­wod­ni­ły, iż dosko­na­le potra­fią bawić się wyści­go­wą modą. Na Partynicach zaro­iło się od fan­ta­zyj­nych nakryć gło­wy, kolo­ro­wych kape­lu­szy i sty­lo­wych fascy­na­to­rów. W tym roku orga­ni­za­to­rzy liczą, iż będzie podob­nie. Zwłaszcza, że jak przy­sta­ło na Ladies Day, impre­za będzie obfi­to­wać w atrak­cje dla pań. Na wro­cław­skim hipo­dro­mie zago­ści jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń modo­wych w Polsce. W ramach Fashion Meeting Style ponad 30 nie­za­leż­nych pro­jek­tan­tów zapre­zen­tu­je swo­je uni­kal­ne kolek­cje w ple­ne­ro­wym showroom’ie. Panie będą mia­ły rów­nież oka­zje sko­rzy­stać z dar­mo­wych porad sty­li­stek, któ­re pod­po­wie­dzą naj­now­sze tren­dy. W prze­rwie pomię­dzy goni­twa­mi zoba­czy­my rów­nież dwa poka­zy mody. Swoje pro­po­zy­cje zapre­zen­tu­ją m.in. Natascha Pavluchenko, Emc Studio czy Oktopus.

Crystal Cup
Niklas Loven ze Szwecji, Irlandczyk Chris Timmons, kil­ku czo­ło­wych dżo­ke­jów z Czech i Paweł Pałczyński z Partynic – to jeź­dziec­ka obsa­da pierw­szej w Polsce goni­twy Crystal Cup. Na dystan­sie 5500 metrów powal­czą zna­ko­mi­te konie z Czech i Polski. Do podzia­łu jest pula 172.000 zł. Mocną staw­kę zgło­si­li nasi połu­dnio­wi sąsie­dzi. Delight My Fire to ubie­gło­rocz­na zwy­cięż­czy­ni Wielkiej Wrocławskiej. Pojedzie na niej szwedz­ki mistrz prze­szkód Niklas Loven. Sergeant Thunder, od kie­dy jest w cze­skim tre­nin­gu nie doznał poraż­ki. Na Partynicach w dobrym sty­lu wygrał Nagrodę Tiumena. Pokonał w niej kil­ku obec­nych kon­ku­ren­tów z Crystal Cup, m.in. zwy­cięz­cę Velkej Slusovickej – Sztorma. Obu koni dosia­da­ją zna­ko­mi­ci cze­scy spe­cja­li­ści od prze­szkód Marek StromskyMarcel Novak. Z dłu­gim dystan­sem i trud­ny­mi kro­so­wy­mi prze­szko­da­mi zmie­rzy się tak­że czwór­ka koni repre­zen­tu­ją­cych pol­skie staj­nie. A dokład­niej – par­ty­nic­kie. Mankind po dobrym roz­po­czę­ciu tego­rocz­ne­go sezo­nu w nie­miec­kim Krefeld, tyl­ko mini­mal­nie prze­grał wro­cław­ską Nagrodę Otwarcia Sezonu. W nie­dzie­lę dosią­dzie go Chris Timmons z Irlandii, ojczy­zny gonitw prze­szko­do­wych. Szybki i zwin­ny Sang Jang ma w sio­dle Dusana Andresa, jedy­ne­go współ­cze­sne­go dżo­ke­ja w Czechach, któ­ry wygrał Derby i Wielką Pardubicką. Przeszkodową czem­pion­kę czte­ro­lat­ków sprzed dwóch lat Negro Czaczę popro­wa­dzi Paweł Pałczyński, a ubie­gło­rocz­nej wice­czem­pion­ki Daisy Love dosią­dzie Rostislav Bens.
Specjalnie na Crystal Cup przy­go­to­wa­ne zosta­ły dwie nowe prze­szko­dy, bar­dzo trud­ne i nie­zwy­kle wido­wi­sko­we – ziem­na, czy­li tzw. ban­kiet oraz wod­na w posta­ci sta­wu do prze­ga­lo­po­wa­nia.

Równie cie­ka­wie
Oprócz goni­twy pucha­ro­wej Crystal Cup w nie­dzie­lę zoba­czy­my jesz­cze sześć bie­gów. Z pew­no­ścią koń­skiej daw­ki emo­cji dostar­czy czwar­te star­cie. Międzynarodowa goni­twa prze­szko­do­wa o Puchar Max Fliz roz­gry­wa­na na dystan­sie 3600 metrów. Konie takie jak Narol, Zryw, Tasmania czy Herbatka ozna­cza­ją, iż zacię­ta wal­ka może toczyć się do same­go celow­ni­ka. Niemniej cie­ka­wie zapo­wia­da­ją się goni­twy o Puchar BMW Inchcape Motor Wrocław. Czteroletnie konie zmie­rzą się na dystan­sie 1600 metrów. Również czte­ro­lat­ki powal­czą o Puchar Militaria.pl w mię­dzy­na­ro­do­wej goni­twie pło­to­wej. Konie będą mia­ły do poko­na­nia dystans 3600 metrów.
W nie­dzie­lę nie zabrak­nie atrak­cji dla naj­młod­szych. Będzie oka­zja do prze­jażdż­ki na kucy­kach Wyższej Szkółki Jazdy – Partynice oraz spo­tka­nia z wyści­go­wy­mi maskot­ka­mi. W stre­fie malu­chów cze­kać będą dmu­cha­ne zam­ki, wod­ny zor­bing, karu­ze­la wenec­ka, rower­ki wod­ne oraz piasz­czy­sta pla­ża z leża­ka­mi.
Serdecznie zapra­sza­my!

Niedziela, 19 czerw­ca, godzi­na 13:45. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2.

Wstęp Wolny!

Hodowca i Jeździec