Aktualności

MŚMK w ujeżdżeniu, Ermelo 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

W tym roku MŚMK w ujeż­dże­niu zosta­ną roze­gra­ne w Ermelo-centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28 – 31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w kate­go­riach 5, 6 i 7‑letnich, ponad­to orga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych odsy­ła­my do mate­ria­łów nade­sła­nych przez WBFSH zamiesz­czo­nych poni­żej.

Hodowca i Jeździec