Aktualności

Test obcego powożącego

20 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu (ul. Jeździecka 3, 58 – 306 Wałbrzych, woj. dol­no­ślą­skie). Test odbę­dzie się w dniu 24 czerw­ca 2016 r. (pią­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 11:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Hodowca i Jeździec