Aktualności

Światowe gwiazdy jeździectwa już docierają na Strzegom Horse Trials

22 czerwca 2016 · Kategoria: WKKW, ·

Olbrzymie cię­ża­rów­ki z koń­mi już zjeż­dża­ją do Morawy koło Strzegomia. Ruszają mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials. Wśród zawod­ni­ków,  któ­rzy już dotar­li na Dolny Śląsk jest uty­tu­ło­wa­na Szwedka Linda Algotsson oraz Niemiec Andreas Dibowski, któ­ry w ostat­ni week­end wygrał arcy­trud­ne czte­ro­gwiazd­ko­we zawo­dy w Luhmühlen.

Czternasta edy­cja Strzegom Horse Trials zgro­ma­dzi na star­cie czo­łów­kę świa­to­we­go WKKW i zawi­ta do Morawy koło Strzegomia w dniach 22 – 26 czerw­ca. Zawody odby­wa­ją się na Hipodromie w Morawie i są pod każ­dym wzglę­dem rekor­do­we: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le nowych prze­szkód, zawo­dy będą trwa­ły całe pięć dni, a na liście zgło­szeń ponad 360 koni z 20 kra­jów oraz aż 10 jeźdź­ców z TOP 50 Rankingu FEI – w tym World Number One – Michael Jung.

Oprócz nie­miec­kie­go zawod­ni­ka zoba­czy­my: Karin Donckers, Lindę Algotsson, Ingrid Klimke, Dirka Schrade, Stefano Breciarolii, Tima Lipsa i wie­lu innych. Można śmia­ło już w tej chwi­li powie­dzieć, że Strzegom Horse Trials to jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych zawo­dów w Europie.

Michael Jung jest aktu­al­nym mistrzem olim­pij­skim (Londyn 2012), mistrzem świa­ta (Kentucky 2010) i mistrzem Europy (Blair Castel 2015, Malmo 2013 i Luhmuhlen 2011) oraz zwy­cięz­ca pre­sti­żo­we­go Wielkie Szlema w WKKW. Michael Jung przy­wie­zie do Strzegomia swo­je dwa naj­lep­sze konie – FischerrocanaFichertakinou. Na jed­nym z nich pla­nu­je start na Olimpiadzie w Rio de Janeiro.

Próba ujeż­dże­nia zosta­ła podzie­lo­na na trzy dni i odbę­dzie się w śro­dę, czwar­tek i pią­tek, cross został podzie­lo­ny na dwa dni pią­tek i sobo­tę. Skoki zosta­ną roze­gra­ne nato­miast w czwar­tek, sobo­tę i nie­dzie­lę. Najważniejszy kon­kurs zawo­dów zali­cza­ny do Pucharu Narodów zosta­nie roze­gra­ny w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści: pią­tek – ujeż­dże­nie, sobo­ta – cross, któ­ry o godz. 11.30 na żywo będzie trans­mi­to­wa­ny do prze­szło 30 kra­jów świa­ta i w nie­dzie­le sko­ki przez prze­szko­dy.

W trak­cie zawo­dów nie zabrak­nie tak­że atrak­cji poza­spor­to­wych dla publicz­no­ści. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­no licz­ne poka­zy, dla naj­młod­szych dmu­cha­ne zjeż­dżal­nie oraz prze­jażdż­ki na kucy­kach.

fot. Linda Algotsson

fot. Linda Algotsson

Hodowca i Jeździec