Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W sobo­tę na mura­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym sezo­nie poja­wią się konie. Do roz­po­czę­cia sezo­nu wyści­go­we­go pozo­sta­ło jesz­cze dwa tygo­dnie. Jednak już jutro konie będzie moż­na zoba­czyć na wro­cław­skim hipo­dro­mie gdzie, jak co roku, odbę­dą się prób­ne galo­py. Czytaj dalej »

Wielki sukces trenowanego na Partynicach konia na niemieckim torze

22 marca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Polskiej hodow­li klacz Inferna w pięk­nym sty­lu  odnio­sła suk­ces w nie­dzie­lę 20 mar­ca 2016 w dniu inau­gu­ra­cji sezo­nu wyści­go­we­go na nie­miec­kim torze w Krefeld. Tym samym zosta­ła zwy­cięż­czy­nią jedy­nej tego dnia goni­twy prze­szko­do­wej (3500 m). Do zwy­cię­stwa popro­wa­dził ją cze­ski dżo­kej Dusan Andres mają­cy jako jedy­ny jeź­dziec w histo­rii wygra­ne zarów­no w cze­skich Derbach jak i Wielkiej Pardubickiej. Trenerem kla­czy jest Robert Świątek. Czytaj dalej »

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Pomimo kalen­da­rzo­wej zimy na słu­że­wiec­kim torze przy­go­to­wa­nia do sezo­nu 2016 idą peł­ną parą. Na stro­nie inter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny został kalen­darz dni wyści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­kać będzie wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw, któ­re zosta­ną roze­gra­ne w trak­cie 54 dni wyści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 roku słyn­ne „bom­ba w górę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia. Czytaj dalej »

Wyścigi konne Wrocław grają z WOŚP!

8 stycznia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Wyścigi

Gwiazda kina, tre­ning z mistrzem czy udział w wyjąt­ko­wej para­dzie – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji, jakie Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­za­ły w tym roku na licy­ta­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Czytaj dalej »

31 stycznia – ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych infor­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia koni do sezo­nu wyści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 roku 31 stycz­nia wypa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń będzie ponie­dzia­łek – 1 lute­go.
Opłata za zgło­sze­nie konia do bie­ga­nia w goni­twach kra­jo­wych po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Zamknięcie Sezonu 2015 na Służewcu

19 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnim dniem wyści­go­wym w sezo­nie 2015 będzie naj­bliż­sza nie­dzie­la, 22 listo­pa­da. Mityng roz­pocz­nie o godzi­nie 1000 wyścig o Nagrodę Wikinga, a zakoń­czy tra­dy­cyj­nie Nagroda Zamknięcia Sezonu. W trak­cie całe­go dnia roze­gra­nych zosta­nie dzie­więć gonitw. Czytaj dalej »

Jesienne gonitwy na Służewcu

12 listopada 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szy week­end zosta­nie roze­gra­nych łącz­nie 16 gonitw, po osiem w sobo­tę i nie­dzie­lę. Pierwszego dnia naj­cie­ka­wiej zapo­wia­da­ją się bie­gi fol­blu­tów o Nagrodę Brochwicza i Nagrodę Pawimenta. Natomiast w nie­dzie­lę goni­twy koni czy­stej krwi arab­skiej, naj­pierw star­szych o Nagrodę Geparda, a następ­nie młod­szych o Nagrodę Embargo. Czytaj dalej »

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym tygo­dniu roze­gra­ny zosta­nie tyl­ko jeden mityng, w sobo­tę 31 paź­dzier­ni­ka. Głównym punk­tem pro­gra­mu zło­żo­ne­go z dzie­wię­ciu gonitw będzie wyścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czo­ny dla trzy­let­nich i star­szych ara­bów pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Hubertus na Partynicach

22 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W nie­dzie­lę zakoń­cze­nie sezo­nu na Partynicach – Wyścigi kon­ne Wrocław zapra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie przy ogni­sku. Czytaj dalej »

Zostań właścicielem folbluta

16 października 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wyścigi · Rasa:

Pieniądze szczę­ścia nie dają – chy­ba, że kupi­my za nie konia wyści­go­we­go. Wbrew pozo­rom ta przy­jem­ność nie jest zare­zer­wo­wa­na wyłącz­nie dla boga­czy. Wystarczy 200 – 300 zło­tych. W naj­bliż­szy ponie­dzia­łek rusza jesien­na aukcja koni na Partynicach. Czytaj dalej »

Nagroda Mokotowska na Służewcu

15 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Ostatnie w tym sezo­nie goni­twy naj­wyż­szej kate­go­rii dla dwu­lat­ków roze­gra­ne zosta­ną w nad­cho­dzą­cy week­end. Klacze spo­tka­ją się w sobot­nim wyści­gu o Nagrodę Efforty, a ogie­ry w nie­dziel­nym bie­gu o Nagrodę Mokotowską. Czytaj dalej »

Kłusaki na Partynicach

8 października 2015 · Kategoria: Wyścigi

Wyścigi kon­ne Wrocław zapra­sza­ją na mię­dzy­na­ro­do­wy dzień kłu­sa­ków.
W nie­dzie­lę na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice zmie­rzą się kłu­sa­ki fran­cu­skie. W pro­gra­mie mityn­gu jest sześć gonitw dla koni w róż­nym wie­ku. Najliczniejszą staw­kę dzie­się­ciu zaprzę­gów zgro­ma­dził wyścig z udzia­łem sześcio- i sied­mio­lat­ków. Czytaj dalej »

Jesienią wciąż gorąco na Partynicach

1 października 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Uczestnicy Wielkiej Wrocławskiej Nagrody Totalizatora Sportowego, par­ty­nic­ka Negro Czacza i cze­ski Ursan ponow­nie spo­tka­ją się w Nagrodzie Masiniego. Wśród 11 koni zgło­szo­nych do naj­waż­niej­szej z nie­dziel­nych gonitw nie zabrak­nie innych, dobrych sti­ple­rów. Zaprezentują się m.in. repre­zen­tu­ją­ce cze­skie staj­nie: Cotton Eye Joe, Tarant czy Dasko oraz Ura Ura z Partynic. Ciekawym koniem jest Datsun, któ­ry przed laty świet­nie spi­sy­wał się w goni­twach pła­skich, z któ­rych sześć wygrał, w tym Nagrodę Dziennika Życie Warszawy. Czytaj dalej »

Wielka Warszawska już w ten weekend

22 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 27 wrze­śnia, roze­gra­na zosta­nie 102. w histo­rii i 70. na Torze Służewiec Wielka Warszawska. Najważniejsza obok Derby goni­twa sezo­nu dla koni peł­nej krwi angiel­skiej roz­gry­wa­na jest pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Czytaj dalej »

Wielka Krakowska

17 września 2015 · Kategoria: Wyścigi

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na Wielką Krakowską – wyści­gi kłu­sa­ków i koni mało­pol­skich, któ­re odbę­dą się 19 – 20 wrze­śnia na Krakowskich Błoniach. Czytaj dalej »

Wielki Szlem na Służewcu – zapowiada się ciekawa rozgrywka

11 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Wydarzeniem nad­cho­dzą­ce­go week­en­du na Torze Służewiec będzie sobot­nia goni­twa poza­gru­po­wa o Nagrodę Wielkiego Szlema, w któ­rej doj­dzie do kon­fron­ta­cji piąt­ki moc­nych ara­bów. Podczas dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 17 gonitw, sie­dem w sobo­tę i dzie­sięć w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Ciekawa dwudniówka na Służewcu

4 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas pierw­sze­go wrze­śnio­we­go week­en­du na Torze Służewiec roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 17 gonitw, dzie­więć w sobo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Czytaj dalej »

Największe gonitwy płotowe i przeszkodowe w Polsce

3 września 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Przed nami wielki wyścigowy weekend. Na wrocławskim hipodromie rozegrane zostaną dwie największe gonitwy w Polsce. W najbliższą sobotę, 5 września Wielka Partynicka - największa gonitwa płotowa, a dzień później, w niedzielę Wielka Wrocławska Nagroda Totalizatora Sportowego - największa w Polsce gonitwa przeszkodowa! Czytaj dalej »

Ostatnia przymiarka przed Wielką Wrocławską Nagrodą Totalizatora Sportowego

24 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi

Za nami 10 dzień wyścigowy w sezonie. W memoriale Profesora Andrzeja Modrakowskiego, po wspaniałym finiszu, zwyciężyła Elpada, a w ostatniej, handicapowej gonitwie kłusaków Barbariska z Tarasem Salivonchykiem w sulce. Czytaj dalej »

Dzień Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Torze Służewiec

20 sierpnia 2015 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Nadchodząca nie­dzie­la na war­szaw­skim torze będzie świę­tem koni czy­stej krwi arab­skiej. W pro­gra­mie zna­la­zły się wyłącz­nie goni­twy tej szla­chet­nej rasy, a naj­waż­niej­szą z nich jest Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan – Nagroda Europy. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec