Aktualności

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą sobo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim torze roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 15 gonitw – sie­dem w sobo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej zapo­wia­da się nie­dziel­na goni­twa o Nagrodę Cometa dla koni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym roku w Warszawie wystą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie.
Zeszłotygodniowe otwar­cie sezo­nu wyści­gów kon­nych na Torze Służewiec przy­cią­gnę­ło ponad 8 000 widzów. W tym tygo­dniu na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych oraz war­sza­wia­ków poszu­ku­ją­cych pomy­słu na spę­dze­nie week­en­du cze­kać będą nie mniej­sze emo­cje spor­to­we. W sobo­tę wyda­rze­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 14:00, a w nie­dzie­lę o godzi­nie 13:30 i zakoń­czą się oko­ło godzi­ny 18:00.
Faworytem wyści­gu o Nagrodę Cometa (nie­dzie­la, godz.14:40) będzie zapew­ne naj­lep­szy trzy­la­tek ubie­głe­go sezo­nu, fran­cu­skiej hodow­li Tefkir, tre­no­wa­ny przez Małgorzatę Łojek. Walkę z nim powin­ny pod­jąć przy­go­to­wy­wa­ne przez Andrzeja Walickiego pol­skie ogie­ry MogadiuszPoryw. Interesująco zapo­wia­da się rów­nież ostat­ni nie­dziel­ny bieg fol­blu­tów z udzia­łem m. in. dwóch fran­cu­skich trzy­lat­ków: Dusigrosza i debiu­tu­ją­cej Santy Hernandy.
Sobotnie zma­ga­nia na war­szaw­skim torze roz­pocz­ną się od pierw­sze­go w sezo­nie 2016 wyści­gu dla kłu­sa­ków fran­cu­skich. Ciekawie zapo­wia­da się tak­że rywa­li­za­cja 4‑letnich i star­szych ara­bów w goni­twie pią­tej. Tutaj fawo­ry­tem eks­per­tów są EstarionGerhard, choć szans nie nale­ży odbie­rać 8‑letniemu Wasilewowi.
Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł
  • do stre­fy A w cenie 15 zł
  • rodzin­ny do stre­fy A (2+1) w cenie 25 zł.

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl
Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl.

TorSluzewiec5

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec