Aktualności

Hubertus na Partynicach

22 października 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W nie­dzie­lę zakoń­cze­nie sezo­nu na Partynicach – Wyścigi kon­ne Wrocław zapra­sza­ją na wspól­ne świę­to­wa­nie przy ogni­sku.

Przed nami ostat­ni dzień wyści­go­wy w tym sezo­nie. W nie­dzie­lę na Partynicach kibi­ce będą mie­li oka­zje zoba­czyć sześć gonitw. Tym razem wyści­gi będzie­my mogli obej­rzeć w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze, zwią­za­nej z tra­dy­cyj­nym Hubertuesem. Przy torze zapło­nie wiel­kie ogni­sko, przy któ­rym kibi­ce będą mogli upiec kieł­ba­ski, raczyć się bigo­sem czy grza­nym winem. Oprócz wyści­gów zoba­czy­my rów­nież poka­zy wol­ty­żer­ki w wyko­na­niu pod­opiecz­nych pię­cio­krot­ne­go mistrza Polski Tomasza Ogonowskiego. Tuż po zakoń­cze­niu ostat­niej goni­twy na torze poja­wi się uro­czy­sta para­da otwie­ra­ją­ca tra­dy­cyj­ną część Hubertusa. Chwilę póź­niej na torze wystar­tu­je bieg dżo­ke­jów, kon­kurs na naj­szyb­sze­go konia na dystan­sie 100 metrów czy nie­zwy­kle atrak­cyj­ny skok po lisią kitę. Przez cały dzień nie zabrak­nie rów­nież tra­dy­cyj­nych atrak­cji dla naj­młod­szych. Pogoń za lisem, poszu­ki­wa­nie lisiej kity, kon­kur­sy i ani­ma­cje to tyl­ko nie­któ­re z przy­go­to­wa­nych roz­ry­wek.

W sumie w nie­dzie­lę zoba­czy­my sześć gonitw – wśród nich finał czem­pio­na­tu pło­to­we­go dla 3‑letnich fol­blu­tów pod patro­na­tem Dyrektora WTWK Partynice. Pobiegną mię­dzy inny­mi zwy­cięz­cy bie­gów zali­cza­nych do cyklu gonitw z pło­ta­mi dla trzy­lat­ków: daw­no nie­oglą­da­ny Trim, dwa razy pierw­sza na celow­ni­ku Dorodna oraz Tasmania nale­żą­ca do akto­ra Marka Siudyma.

Dwukrotnie na hipo­drom wyja­dą rów­nież kłu­sa­ki fran­cu­skie. W naj­waż­niej­szej dla tej rasy goni­twie, w sezo­nie – Nagrodzie Cheval Francais, ubie­gło­rocz­na czem­pion­ka Ukamaya Verderie będzie bro­nić tytu­łu. Liderka potwier­dzi­ła swo­ją wyso­ką for­mę nie­daw­nym łatwym zwy­cię­stwem na Partynicach zosta­wia­jąc dale­ko w tyle naj­groź­niej­sze kon­ku­rent­ki – Uxię d’Albret, UsitęVahine du Lys.
W nie­dzie­le po raz pierw­szy w Polsce roze­gra­na zosta­nie tak­że goni­twa der­by dla kłu­sa­ków, w któ­rej pobie­gną konie czte­ro­let­nie.

Wyścig koni peł­nej krwi angiel­skiej będzie fina­łem Pucharu Młodych Jeźdźców, któ­re­mu patro­nu­je Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Zapowiadają się wiel­kie emo­cje, jako że o pierw­sze miej­sce w koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji Pucharu powal­czą Aleksandra KaletaRoksana Kułaga, a z szan­sa­mi na trze­cią loka­tę wystar­tu­ją Konrad Mazur, Agnieszka TokarekJan Kołakowski. Ostatni raz w tym sezo­nie zapre­zen­tu­ją się na Partynicach rów­nież ara­by.

Nagroda Zamknięcia Sezonu – mię­dzy­na­ro­do­wa goni­twa z prze­szko­da­mi będzie ostat­nim wyści­go­wym akcen­tem w tym roku. Partyniccy zwy­cięz­cy: Sang JangNegro Czacza zmie­rzą się z cze­skim wete­ra­nem Ursanem. Sang Jang bie­gał w tym sezo­nie nie­wie­le, ale w prze­szko­do­wym debiu­cie odniósł łatwe zwy­cię­stwo, by w następ­nym star­cie tro­chę pecho­wo ulec cór­ce słyn­nej Registany – Regine, jed­ne­go z naj­lep­szych cze­skich tre­ne­rów, Cestmira Olehli. Negro Czacza, ubie­gło­rocz­na trium­fa­tor­ka cyklu gonitw dla czte­ro­lat­ków, w tym sezo­nie wygra­ła Nagrodę Masiniego, w któ­rej poko­na­ła kil­ku rywa­li, z któ­ry­mi spo­tka się w nie­dzie­lę – Urę Urę, UrsanaDasko.

Serdecznie zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia.
Spotkajmy się w nie­dzie­lę, 25 paź­dzier­ni­ka, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2
Wstęp na impre­zę jest bez­płat­ny!

Hodowca i Jeździec