Aktualności

Kwalifikacja młodych ogierów rasy hc do wpisu do księgi stadnej

21 października 2015 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­to­ko­łem z kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­ra odby­ła się w Tarnowie na tere­nie ośrod­ka Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w dniu 19 paź­dzier­ni­ka.

Hodowca i Jeździec