Aktualności

Sobota na Służewcu

29 października 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W tym tygo­dniu roze­gra­ny zosta­nie tyl­ko jeden mityng, w sobo­tę 31 paź­dzier­ni­ka. Głównym punk­tem pro­gra­mu zło­żo­ne­go z dzie­wię­ciu gonitw będzie wyścig o Nagrodę Porównawczą, prze­zna­czo­ny dla trzy­let­nich i star­szych ara­bów pol­skiej hodow­li.

Faworytem goni­twy o Nagrodę Porównawczą (2.400 m, godz. 1400) wyda­je się być pię­cio­let­ni Westim, któ­ry na począt­ku mie­sią­ca wygrał podob­ną bieg o Nagrodę Pierrota. Wśród innych poten­cjal­nych zwy­cięz­ców tej sobot­niej goni­twy wymie­nia się rów­nież klacz Om Darshaanę, któ­ra zwy­cię­ży­ła w Arabskim Oaks oraz Ziko, któ­ry ostat­nio zdo­był Nagrodę Druida.

Ciekawie zapo­wia­da się rów­nież wyścig o Nagrodę Witraża (2.000 m, godz. 1300), w któ­rym zmie­rzą się 4‐letnie i star­sze konie czy­stej krwi arab­skiej. W gro­nie kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa powin­ny zna­leźć się omi­ja­ją­ce Nagrodę Porównawczą MufidOmar oraz nie­upraw­nio­ny do star­tu w niej, z racji fran­cu­skie­go pocho­dze­nia, Ussam de Carrere.

Bomba w górę przed pierw­szą goni­twą pój­dzie o godzi­nie 1030.

Bilety wstę­pu od 5 zł. Dzieci do 13 lat wcho­dzą za dar­mo.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl

TorSluzewiec

Hodowca i Jeździec