Aktualności

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W sobo­tę na mura­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice po raz pierw­szy w tym sezo­nie poja­wią się konie. Do roz­po­czę­cia sezo­nu wyści­go­we­go pozo­sta­ło jesz­cze dwa tygo­dnie. Jednak już jutro konie będzie moż­na zoba­czyć na wro­cław­skim hipo­dro­mie gdzie, jak co roku, odbę­dą się prób­ne galo­py.

Zarówno konie jak i jeźdź­cy tre­no­wa­li przez całą zimę, ale po raz pierw­szy w tym sezo­nie poja­wią się na bież­ni tra­wia­stej. Dla mło­dych koni to szan­sa by oswo­ić się z torem i zapo­znać z maszy­ną star­to­wą. W prób­nych galo­pach zoba­czy­my konie ze staj­ni tre­ne­rów: Michała Borkowskiego, Tadeusza Dębowskiego, Roberta Świątka, MałgorzatyWiesława Kryszyłowiczów czy Justyny Domańskiej, któ­rzy wysta­wią 3-letnie ara­by oraz konie peł­nej krwi angiel­skiej.

Na przed­smak koń­skiej daw­ki emo­cji zapra­sza­my w sobo­tę mię­dzy godzi­ną 1000 a 1200. Na miej­scu będzie oka­zja napić się kawy i spę­dzić pora­nek podzi­wia­jąc boha­te­rów nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Warto przy­po­mnieć, iż pierw­sze wiel­kie spor­to­we emo­cje na Partynicach cze­ka­ją nas już w nie­dzie­lę 24 kwiet­nia w trak­cie gonitw Otwarcia Sezonu!

Serdecznie zapra­sza­my!

WTWK_Partynice_2016

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec