Aktualności

Wyścigi konne Wrocław grają z WOŚP!

8 stycznia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Wyścigi, ·

Gwiazda kina, tre­ning z mistrzem czy udział w wyjąt­ko­wej para­dzie – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji, jakie Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­za­ły w tym roku na licy­ta­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Przed nami już 24-ty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fun­du­sze będą zbie­ra­ne na zakup urzą­dzeń medycz­nych dla oddzia­łów pedia­trycz­nych oraz dla zapew­nie­nia god­nej opie­ki medycz­nej senio­rów. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 120 tyś. wolon­ta­riu­szy wyru­szy na uli­ce by kwe­sto­wać na rzecz orkie­stry.

Do wspól­nej akcji włą­czy­ły się rów­nież Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­zu­jąc na aukcje inter­ne­to­we WOŚP kil­ka nie­tu­zin­ko­wych atrak­cji. Jedną z nich jest moż­li­wość zosta­nia hono­ro­wym wła­ści­cie­lem słyn­ne­go konia Bohuna z ekra­ni­za­cji „Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmana. Damar, bo tak nazy­wa się legen­dar­na gwiaz­da wiel­kie­go ekra­nu to naj­bar­dziej zna­ny koń w Polsce. Na kino­wych ekra­nach obej­rza­ło go ponad 7 milio­nów widzów! Teraz każ­dy ma szan­sę być jak Bohun i dosiąść Damara – wystar­czy wziąć udział w aukcji inter­ne­to­wej i wygrać licy­ta­cję!

Orkiestrę moż­na rów­nież wspo­móc licy­tu­jąc lek­cję wol­ty­żer­ki kon­nej z pię­cio­krot­nym mistrzem Polski Tomaszem Ogonowskim. Co cie­ka­we, aby wziąć udział w tre­nin­gu nie trze­ba umieć jeź­dzić kon­no. Wystarczą dobre chę­ci i wiel­kie ser­ce. Zajęcia odbę­dą się w Wyższej Szkółce Jazdy – Partynice na tere­nie wro­cław­skie­go toru wyści­go­we­go.

Dla tych, któ­rzy kocha­ją podzi­wiać spor­to­we zma­ga­nia na licy­ta­cję prze­ka­za­ny został rów­nież kar­net do stre­fy VIP na wyści­gi kon­ne w sezo­nie 2016. W tym roku cze­ka nas 16 mityn­gów, wśród nich goni­twy pła­skie, prze­szko­do­we, pło­to­we oraz kłu­sa­cze. Nie lada grat­kę sta­no­wić będzie legen­dar­na goni­twa Oaks dla 3‑letni kla­czy peł­nej krwi angiel­skiej czy Wielka Wrocławska nagro­da Totalizatora Sportowego, naj­więk­sza prze­szko­do­wa goni­twa w Polsce.

Na aukcji WOŚP moż­na rów­nież wyli­cy­to­wać prze­jazd brycz­ką w trak­cie uro­czy­stej para­dy otwar­cia sezo­nu na wro­cław­skim hipo­dro­mie połą­czo­ny z deko­ra­cją zwy­cięz­ców goni­twy. Są to przy­wi­le­je zare­zer­wo­wa­ne dla naj­waż­niej­szych gości Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

Wszystkie aukcje moż­na zna­leźć w por­ta­lu aukcyj­nym pod adre­sem: aukcje.wosp.org.pl wyszu­ku­jąc kon­to sprze­da­ją­ce­go: Torpartynice. Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w licy­ta­cjach! Pokażmy nasze ser­ca i wspól­nie wspo­móż­my 24-ty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

LINKI DO AUKCJI:

Hodowca i Jeździec