Aktualności

Księga Stadna Koni Rasy Śląskiej

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią infor­mu­je, że dostęp­na jest bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na dłu­go ocze­ki­wa­nej Księgi Stadnej Koni Rasy Śląskiej – Tom VIII, część 1. Ogiery. Księga zawie­ra infor­ma­cje o 436 ogie­rach oraz uzu­peł­nie­nie karier stad­nych z lat 1999 – 2014 ogie­rów zamiesz­czo­nych w poprzed­nich tomach Ksl.
Jednocześnie przy­po­mi­na­my, iż w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK dostęp­ne jest jesz­cze wyda­nie papie­ro­we poprzed­nie­go tomu księ­gi (Ksl VII) w cenie 80 zło­tych.

Hodowca i Jeździec