Aktualności

Ogier MJT Nevados S sp uznany w kolejnych związkach

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Do gro­na orga­ni­za­cji o glo­bal­nym zasię­gu któ­re zde­cy­do­wa­ły się na uży­cie w swo­ich pro­gra­mach hodow­la­nych ogie­ra MJT Nevados S sp (Calvados Z – Nestia S sp / Romualdo KWPN) hod. Stanisław Szurik (SK Liszkowo) wł. Makrum Jumping Team Rafał Jerzy (Bydgoszcz) dołą­czy­ły związ­ki holsz­tyń­ski, hano­wer­ski i olden­bur­ski (OS). Tym samym duma naszej hodow­li zyska moż­li­wość kry­cia naj­lep­szych na świe­cie kla­czy i wyka­za­nia peł­ni swo­ich moż­li­wo­ści hodow­la­nych.

Już wkrót­ce parę Gregory Wathelet / MJT Nevados S sp zoba­czy­my ponow­nie na par­ku­rach pod­czas Sunshine Tour w hisz­pań­skim Vejer de la Frontera.

Źródło: www.kpzhk.pl

Hodowca i Jeździec