Aktualności

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 maja, dru­gi dzień wyści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45.

Pierwszy raz w tym sezo­nie na star­cie poja­wią się trzy­let­nie konie arab­skie czy­stej krwi. Po raz pierw­szy rów­nież rywa­li­zo­wać będą we Wrocławiu kłu­sa­ki fran­cu­skie, z któ­rych część ści­ga się już od począt­ku roku na zagra­nicz­nych torach.

Trzyletnie ara­by dopie­ro zaczy­na­ją wyści­go­wą karie­rę i coś wię­cej o ich moż­li­wo­ściach będzie wia­do­mo po pierw­szych star­tach. Ale w staw­ce, jaka zapre­zen­tu­je się w tę nie­dzie­lę na Partynicach, jest kil­ka inte­re­su­ją­co zapo­wia­da­ją­cych się koni. W trze­ciej goni­twie pobie­gną m.in. bar­dzo dobrze spi­su­ją­ce się na tre­nin­gach Orsten, Esid In ZamourKiyara.

Tak czę­sto, jak w tym roku, kłu­sa­ki tre­no­wa­ne w Polsce jesz­cze nie wyjeż­dża­ły ści­gać się poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Do koń­ca kwiet­nia 80 razy bie­ga­ły na torach w Austrii, Czechach, Niemczech i na Litwie, przy­wo­żąc dzie­więć zwy­cięstw. Kilka z tych koni zoba­czy­my w akcji na Partynicach. W Memoriale Henryka Stermacha pobie­gną m.in. Brandy Hornline (wygra­ła dwa razy) i Baliverne Buroise (jeden zagra­nicz­ny triumf). Rywali mają moc­nych – lep­sza od nich w ostat­nią sobo­tę na Służewcu była Belee Cass, a Voceanowi efek­tow­ne zwy­cię­stwo ode­bra­ła dys­kwa­li­fi­ka­cja.

Dwie inne zwy­cięż­czy­nie z zagra­ni­cy spo­tka­ją się w czwar­tej goni­twie dnia. Serenade du Betz dorzu­ci­ła wygra­ną goni­twę na Służewcu, Uxia d’Albret roz­cza­ro­wa­ła dzie­wią­tym miej­scem w sto­li­cy. W dobrej for­mie jest Utah Snob, któ­ra tak­że już w tym roku trium­fo­wa­ła na war­szaw­skim torze, nie­źle w Warszawie radzi­li sobie też pozo­sta­li uczest­ni­cy goni­twy.

W zamy­ka­ją­cej wro­cław­ski mityng Nagrodzie Ukamayi Verderie pobie­gnie jesz­cze jed­na z zagra­nicz­nych trium­fa­to­rek Banga Cass. Gonitwę, tyle że w kra­ju, wygrał tak­że w tym roku Art Deco. Groźnym rywa­lem może być Crazy Kuryś, jeże­li nie przy­tra­fi mu się dys­kwa­li­fi­ka­cja.

W pią­tej goni­twie, dla czte­ro­let­nich i star­szych koni peł­nej krwi angiel­skiej, Nechius spró­bu­je się zre­wan­żo­wać Amadorze za mini­mal­ną poraż­kę w dniu otwar­cia sezo­nu. Szansę ma tym więk­szą, że ponie­sie o 4 kg mniej od rywal­ki.

Hodowca i Jeździec