Aktualności

31 stycznia – ostateczny termin zgłaszania koni do sezonu wyścigowego

4 stycznia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W imie­niu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych infor­mu­je­my, że osta­tecz­ny ter­min zgła­sza­nia koni do sezo­nu wyści­go­we­go upły­wa 31 stycz­nia. W związ­ku z tym, iż w 2016 roku 31 stycz­nia wypa­da w nie­dzie­lę, ostat­nim dniem przyj­mo­wa­nia zgło­szeń będzie ponie­dzia­łek – 1 lute­go.
Opłata za zgło­sze­nie konia do bie­ga­nia w goni­twach kra­jo­wych po tym ter­mi­nie to 10.000 zł.

Hodowca i Jeździec