Aktualności

Kolejne Mistrzostwa Polski Młodych Koni, sezon 2016

30 grudnia 2015 · Kategoria: MPMK, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, ·

Podobnie jak w poprzed­nich latach, w sezo­nie 2016, zosta­nie roze­gra­nych pięć edy­cji Mistrzostw Polski Młodych Koni – naj­waż­niej­szych zawo­dów porów­naw­czych dla wyse­lek­cjo­no­wa­nych, mło­dych koni w danym rocz­ni­ku. Najważniejszych, ponie­waż coraz wię­cej wła­ści­cie­li mło­dych, obie­cu­ją­cych koni chce je poka­zy­wać i pod­dać oce­nie selek­cyj­nej w gru­pie. Podobnie jak od lat dzie­je się w zachod­nich kra­jach Europy, coraz wię­cej ogie­rów uczest­ni­czy w tych zawo­dach i dzię­ki temu zdo­by­wa licen­cję. Wciąż jed­nak nie­wie­le z nich, po zdo­by­ciu licen­cji, uczest­ni­czy w kolej­nych edy­cjach tych zawo­dów ogól­no­pol­skich czy zawo­dach spor­to­wych.

Od lat naj­waż­niej­szą dys­cy­pli­ną jeź­dziec­ką w naszym kra­ju (podob­nie jak w innych kra­jach euro­pej­skich) są sko­ki przez prze­szko­dy. Od ubie­głe­go roku „sko­ko­we” MPMK roz­gry­wa­ne są bli­sko gra­ni­cy nie­miec­kiej, na tere­nie zna­ne­go wcze­śniej z przy­go­to­wań olim­pij­skich pol­skiej kadry pię­cio­bo­jo­wej, ośrod­ka w Drzonkowie. A ponie­waż zeszło­rocz­ne zawo­dy Prezydium PZHK oce­ni­ło wyso­ko (mimo pew­nych tech­nicz­nych nie­do­cią­gnięć) zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa na kolej­ne dwa lata orga­ni­za­cji tych zawo­dów wła­śnie w tym miej­scu. W roku następ­nym MPMK tra­dy­cyj­nie już odbę­dą się pod koniec sierp­nia, w dniach 19 – 21 sierp­nia. W cza­sie trwa­nia tych MPMK roz­gry­wa­ne będą tak­że zawo­dy w obsa­dzie mię­dzy­na­ro­do­wej w Ciekocinku, nale­ży mieć jed­nak nadzie­ję, że pol­scy zawod­ni­cy zde­cy­du­ją się na start w Drzonkowie.

Królowa dys­cy­plin jeź­dziec­kich czy­li MPMK w WKKW od lat roz­gry­wa­ny jest w miej­sco­wo­ści Morawa, a współ­or­ga­ni­za­to­rem tego coraz więk­sze­go przed­się­wzię­cia jest LKS Stragona Strzegom. Marcin Konarski – czło­nek Komisji WKKW FEI, jako pierw­szy zor­ga­ni­zo­wał MPMK w WKKW w mię­dzy­na­ro­do­wej obsa­dzie. Podczas tych zawo­dów rywa­li­zu­ją mło­de konie nie tyl­ko z pasz­por­ta­mi pol­ski­mi, ale tak­że nie­miec­ki­mi, cze­ski­mi czy bel­gij­ski­mi. A dzię­ki temu, że rów­no­le­gle orga­ni­zo­wa­ne są tak­że zawo­dy kil­ku­gwiazd­ko­we mło­de konie są oglą­da­ne i kupo­wa­ne przez uty­tu­ło­wa­nych zawod­ni­ków tej dys­cy­pli­ny star­tu­ją­cych w wyż­szych kla­sach. Na pew­no czas zasta­no­wić się nad zor­ga­ni­zo­wa­ną sprze­da­żą koni do tej dys­cy­pli­ny, podob­nie jak to prze­bie­ga w zna­nym z WKKW mia­stecz­ku Luhmühlen, gdzie od kil­ku lat na aukcji pod egi­dą Elmara LeschaIris Achless sprze­da­wa­ne są tzw. pro­spek­ty czy­li obie­cu­ją­ce konie WKKW. Zwłaszcza, że Elmar Lesch jest czę­stym gościem pod­czas naszych MPMK… Zawody te od kil­ku sezo­nów mają ter­min zare­zer­wo­wa­ny w kalen­da­rzu FEI na poło­wę wrze­śnia, a w następ­nym sezo­nie odbę­dą się w dniach 16 – 18.09.

Od daw­na zamie­rze­niem PZHK była orga­ni­za­cja MPMK we wszyst­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, ale w jed­nym miej­scu, wzo­rem zawo­dów w Warendorfie, powszech­nie zna­nych jako Bundeschampionat. Jednak w pol­skich warun­kach nie ma jesz­cze tak doświad­czo­ne­go orga­ni­za­to­ra, któ­ry podo­łał­by logi­stycz­nie tru­do­wi orga­ni­za­cji tych zawo­dów w 4 naj­waż­niej­szych dys­cy­pli­nach. W przy­szłym sezo­nie orga­ni­za­cję dwóch MPMK rów­no­le­gle podej­mie się Marcin Konarski wraz ze swo­ją zgra­ną i doświad­czo­ną strze­gom­ską eki­pą. MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi odbę­dą się na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka w dniach 30.09. – 2.10. na tere­nie Morawy.

Najtrudniejsza pod wzglę­dem dłu­go­ści wysił­ku dys­cy­pli­na jaką są spor­to­we raj­dy kon­ne wró­ci na Mazury do staj­ni Koczek, któ­rej wła­ści­ciel­ką jest zna­na w świat­ku spor­to­wym Anna Szymborska. Za MPMK w raj­dach odpo­wie­dzial­ny będzie Adam Domżała – inspek­tor Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Hodowców Koni, miło­śnik i znaw­ca tej dys­cy­pli­ny. Konkretna data tych zawo­dów zosta­nie poda­na nie­ba­wem.

MPMK 2016:

1. Skoki przez prze­szko­dy 19 – 21.08.2016 Drzonków
2. WKKW 16 – 18.09.2016 Strzegom
3. Ujeżdżenie 30.09. – 2.10.2016 Strzegom
4. Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 30.09. – 2.10.2016 Strzegom
Hodowca i Jeździec