Aktualności

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Długi majo­wy week­end to dobra oka­zja do odwie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go toru. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem.
Przed nami dłu­gi week­end i war­sza­wia­cy, któ­rzy pozo­sta­ną w sto­li­cy będą mogli spę­dzić chwi­lę na war­szaw­skim torze, gdzie w oto­cze­niu przy­ro­dy będą śle­dzić zma­ga­nia koni oraz jeźdź­ców w trak­cie gonitw. W sobo­tę wyda­rze­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 13:30, a w nie­dzie­lę o godzi­nie 14:00 i zakoń­czą się oko­ło godzi­ny 18:00.
Spośród 15 gonitw zapla­no­wa­nych na ten week­end naj­cie­ka­wiej zapo­wia­da się rywa­li­za­cja o Nagrodę Strzegomia (nie­dzie­la, godz. 14:35), w któ­rej zmie­rzą się 3‑letnie konie peł­nej krwi angiel­skiej. Faworytem fachow­ców jest fran­cu­ski gnia­dosz Langfuhr. Oprócz nie­go liczyć się będą zapew­ne Keep SmilingBronislav.
Ciekawie zapo­wia­da się tak­że goni­twa kla­czy z rocz­ni­ka der­bo­we­go, któ­re sta­ną na star­cie dwóch serii bie­gu o Nagrodę Dżamajki. Seria A roze­gra­na zosta­nie w sobo­tę o godzi­nie 17:35, seria B w nie­dzie­lę o godzi­nie 15:10. Rola fawo­ryt­ki w serii A przy­pad­nie tre­no­wa­nej przez Krzysztofa Ziemiańskiego Novelinie.
W sobo­tę roze­gra­na zosta­nie tak­że goni­twa uczniow­ska. Jest to wyścig pod­czas któ­re­go naj­młod­si sta­żem jeźdź­cy roz­pocz­ną Czempionat Młodych Jeźdźców. W ramach tej rywa­li­za­cji pod­czas całe­go sezo­nu roze­gra­nych zosta­nie 8 gonitw na war­szaw­skim torze. Ubiegłoroczną rywa­li­za­cję wygrał Ireneusz Wójcik, któ­ry w tym roku zwy­cię­żył w goni­twie Otwarcia Sezonu.
Z myślą o naj­młod­szych, jak co tydzień, przy­go­to­wa­ny zosta­nie plac zabaw przy Trybunie II.

Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł,
  • do stre­fy A w cenie 15 zł,
  • rodzin­ny do stre­fy A (2+1) w cenie 25 zł.

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl.
Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

TorSluzewiec4

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec