Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Przedstawiamy opu­bli­ko­wa­ną w Dz. U. z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. pod poz. 588 usta­wę z dnia 11 mar­ca 2016 r. o zmia­nie usta­wy o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji i reje­stra­cji zwie­rząt, któ­ra wcho­dzi w życie dnia 5 maja 2016 r.

Hodowca i Jeździec