Aktualności

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W tym roku ruszył 72. sezon wyści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na goni­twy moż­na naby­wać po raz pierw­szy tak­że onli­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bile­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia zaowo­co­wa­ła wyni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w kana­le inter­ne­to­wym.

Tegoroczne otwar­cie sezo­nu było rekor­do­we pod wzglę­dem licz­by widzów. Łącznie zosta­ło sprze­da­nych ponad 6 000 bile­tów do obu stref, w tym ponad 800 za pomo­cą stro­ny eventim.pl do stre­fy B. Dla porów­na­nia w ubie­głym roku zosta­ło sprze­da­nych 3 300 wszyst­kich bile­tów.

- Dzięki nowe­mu kana­ło­wi sprze­da­ży posze­rzy­my z pew­no­ścią gru­pę klien­tów, któ­rzy będą mie­li wygod­ny dostęp do bile­tów bez koniecz­no­ści sta­nia w kolej­kach przed goni­twa­mi oraz będą mogli doko­nać zaku­pu wcze­śniej, nie tyl­ko w dniu wyda­rze­nia

– mówi Sylwester Puczen, rzecz­nik pra­so­wy Toru Służewiec.

Pierwsze efek­ty są wię­cej niż zado­wa­la­ją­ce. W cią­gu kil­ku dni bli­sko 14 proc. bile­tów zosta­ło naby­tych dro­gą inter­ne­to­wą.

Sezon 2016 to 54 dni wyści­go­we. Rozpoczął się 17 kwiet­nia, a zakoń­czy 20 listo­pa­da. Do naj­waż­niej­szych wyda­rzeń sezo­nu nale­żą przede wszyst­kim Derby Gala (3 lip­ca) i Wielka Warszawska (2 paź­dzier­ni­ka). Oprócz wspo­mnia­nych dwóch wyda­rzeń war­to wymie­nić kla­sycz­ne goni­twy jak: Nagroda Rulera (22 maja), St. Leger (28 sierp­nia) czy Liry (31 lip­ca) – goni­twa dla kla­czy. Ważnym wyda­rze­niem dla miło­śni­ków pięk­nych koni czy­stej krwi arab­skiej jest Dzień Arabski (21 sierp­nia) pod­czas któ­re­go roz­gry­wa­na jest Nagroda Europy.

- Cieszymy się, że może­my wspie­rać słu­że­wiec­ki tor swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem. Dzięki naszej współ­pra­cy zarzą­dza­ją­cy nim będą mie­li pre­cy­zyj­ną infor­ma­cję ile bile­tów zosta­ło sprze­da­nych, skąd odby­wa się naj­więk­szy ruch, a tak­że kim są fani kon­nych wyści­gów. To tak­że znacz­ne zwięk­sze­nie dostęp­no­ści bile­tów dla klien­tów, któ­rzy poza stro­ną inter­ne­to­wą mogą je naby­wać tak­że za pomo­cą naszej apli­ka­cji na urzą­dze­nia mobil­ne

– mówi Piotr Wasek, mena­dżer ds. sprze­da­ży w Eventim.pl.

Do naby­cia za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej i apli­ka­cji mobil­nej eventim.pl są na razie wej­ściów­ki na  poszcze­gól­ne wyści­gi. Firmy pra­cu­ją już nad stwo­rze­niem pakie­tów na gru­py gonitw dla fanów wyści­gów.

O EVENTIM

EVENTIM w Polsce jest jed­nym z wio­dą­cych dostaw­ców usług bile­to­wych w Polsce. Oferuje bile­ty na wyda­rze­nia roz­ryw­ko­we, spor­to­we i kul­tu­ral­ne dostęp­ne do sprze­da­ży na stro­nie www.EVENTIM.pl, poprzez sieć ponad 560 punk­tów sprze­da­ży oraz na wie­lu stro­nach part­ner­skich. EVENTIM Polska nale­ży w 100% do CTS EVENTIM AG & Co. KGaA.

O TORZE SŁUŻEWIEC

Tor Wyścigów Konnych na war­szaw­skim Służewcu to jeden z naj­pięk­niej­szych torów na świe­cie. Otwarty 3 czerw­ca 1939 roku. Od kil­ku­dzie­się­ciu lat gro­ma­dzi w trak­cie sezo­nu zarów­no rze­sze poko­leń war­sza­wia­ków, jak i tury­stów z kra­ju i z zagra­ni­cy. Szczegółowe infor­ma­cje o wyści­gach kon­nych na stro­nie www.torsluzewiec.pl i na Facebooku.

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec