Aktualności

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Prognozy pogo­dy zapo­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to dobry pomysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem.
Przed nami kolej­ny dni wyści­go­we. Spośród 15 gonitw zapla­no­wa­nych na ten week­end naj­cie­ka­wiej zapo­wia­da się rywa­li­za­cja w goni­twach o Nagrodę Irandy (sobo­ta, godz. 16:20) i Nagrodę Pamira (nie­dzie­la, godz. 15:05). W sobo­tę wyda­rze­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 14:00, a w nie­dzie­lę o godzi­nie 14:30 i zakoń­czą się oko­ło godzi­ny 18:00.
Spośród sied­miu uczest­ni­ków sobot­nie­go wyści­gu o Nagrodę Irandy fawo­ry­tem spe­cja­li­stów jest fran­cu­ski Caccini, któ­ry po dru­gim miej­scu w debiu­cie w świet­nym sty­lu wygrał goni­twy II i I gru­py. Oprócz nie­go w wal­ce o zwy­cię­stwo liczyć zapew­ne będą się rów­nież CarneauDacosse.
Ciekawie zapo­wia­da się rów­nież star­cie w goni­twie o Nagrodę Pamira. Bieg ten zgro­ma­dził bar­dzo inte­re­su­ją­cą gru­pę star­szych ara­bów. Ziko, sze­ścio­let­ni der­bi­sta, ponie­sie naj­niż­szą wagę w polu (59 kg), co może mieć zna­cze­nie na fini­szu. Jego głów­nym kon­ku­ren­tem w wal­ce o wygra­ną będzie zapew­ne ośmio­let­ni Ussam De Carrere, któ­ry miał uda­ną dru­gą poło­wę poprzed­nie­go sezo­nu.
W sobot­nie popo­łu­dnie odbę­dzie się tak­że inte­re­su­ją­cy Memoriał Stanisława Sałagaja – naj­pierw świet­ne­go jeźdź­ca, a następ­nie wybit­ne­go szko­le­niow­ca, któ­ry sze­ścio­krot­nie wybie­ra­ny był Trenerem Roku. Do tej goni­twy zapi­sa­no m. in. czte­ry ara­by, któ­re mają szan­se na występ w Derby.
Z myślą o naj­młod­szych, jak co tydzień, przy­go­to­wa­ny zosta­nie plac zabaw przy Trybunie II.
Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł
  • do stre­fy A w cenie 15 zł
  • rodzin­ny do stre­fy A (2 doro­słych +mini­mum 1 dziec­ko) w cenie 25 zł

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl.
Więcej infor­ma­cji na stro­nie i Facebooku.

TorSluzewiec6

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec