Aktualności

Próba dzielności klaczy

4 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Klikowej roz­pocz­nie się w dniu 6 maja (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec