Aktualności

Eliminacje do MŚMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2016

2 maja 2016 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, ·

Po ubie­gło­rocz­nym meda­lu Bartka Kwiatka na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi mamy ape­tyt na wię­cej. Dlatego i w tym roku chcie­li­by­śmy, aby zawo­dy eli­mi­na­cyj­ne wyło­ni­ły tych naj­lep­szych, któ­rzy będą repre­zen­to­wać Polskę na tego­rocz­nych MŚMK. Z tego powo­du zawo­dy eli­mi­na­cyj­ne do tej impre­zy są roz­gry­wa­ne na zawo­dach ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej CAI2*/3*.

Poniżej ter­mi­ny zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych do MŚMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi A.D. 2016:

  • CAI2* Bogusławice – 2 – 5.06
  • CAI3*Bogusławice – 30.06 – 3.07
Hodowca i Jeździec