Aktualności

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem kon­fe­ren­cji, któ­ra odbę­dzie się w Białowieży, 22 – 24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczest­ni­ka doty­czą­cą zakwa­te­ro­wa­nia.

Pozostałe infor­ma­cje znaj­du­ją się tutaj.

Hodowca i Jeździec