Aktualności

Wyścigi koni półkrwi

7 marca 2017 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

Właściciele koni 3- i 4‑letnich zgło­szo­nych do wyści­gów pół­krwi na sezon 2017 (lista) pro­sze­ni są o pil­ny kon­takt z biu­rem PZHK w celu usta­le­nia ewen­tu­al­nych zasad dofi­nan­so­wa­nia tre­nin­gu. Warunkiem uru­cho­mie­nia pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia jest pod­pi­sa­nie sto­sow­nych umów pomię­dzy PZHK i wła­ści­cie­la­mi co naj­mniej 50 koni (licz­ba nie­zbęd­na do stwo­rze­nia pla­nu gonitw).

Osoba kon­tak­to­wa:

Agnieszka Szymańska (tel. 22 628 – 03-61, 505 – 832-560, e‑mail: szymanska@pzhk.pl)

Hodowca i Jeździec