Aktualności

Komunikat w sprawie wyścigów koni półkrwi

18 maja 2017 · Kategoria: Wyścigi, ·

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie poin­for­mo­wać, iż mimo pod­ję­cia dzia­łań na rzecz reak­ty­wa­cji wyści­gów koni pół­krwi, nie uda­ło się dotych­czas wyło­nić orga­ni­za­to­ra gonitw poza Warszawą oraz usta­lić zasad ich roz­gry­wa­nia. Jest to pod­sta­wo­wy waru­nek pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów pomię­dzy PZHK i Totalizatorem Sportowym oraz PZHK i wła­ści­cie­la­mi koni zgło­szo­nych do tre­nin­gu.

Zdajemy sobie spra­wę, że odwle­ka­ny ter­min roz­po­czę­cia tre­nin­gu koni obni­ża szan­se na osią­gnię­cie wymier­nych efek­tów w 2017 r. Jeśli jed­nak uda się wyło­nić orga­ni­za­to­ra gonitw koni pół­krwi, PZHK jest przy­go­to­wa­ny na udzie­le­nie wła­ści­cie­lom z wła­snej puli dofi­nan­so­wa­nia do tre­nin­gu wyści­go­we­go na podob­nych zasa­dach jak do tre­nin­gu kla­czy w zakła­dach tre­nin­go­wych (2200 zł brut­to). Dofinansowanie może doty­czyć wła­ści­cie­li będą­cych mikro­przed­się­bior­cą, małym lub śred­nim przed­się­bior­cą w rozu­mie­niu prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerw­ca 2014 r. uzna­ją­ce­go nie­któ­re kate­go­rie pomo­cy w sek­to­rach rol­nym i leśnym oraz na obsza­rach wiej­skich za zgod­ne z ryn­kiem wewnętrz­nym w zasto­so­wa­niu art. 107 i 108 Traktatu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1). Warunkiem otrzy­ma­nia dofi­nan­so­wa­nia jest pod­pi­sa­nie sto­sow­nej umo­wy, któ­rej wzór został prze­sła­ny zain­te­re­so­wa­nym w mar­cu br.

Hodowca i Jeździec