Aktualności

Selekcja koni aukcyjnych podczas kwalifikacji ogierów w Lesznie

19 maja 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,,,,,,

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do JKS Przybyszewo w Lesznie na pierw­szą kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­ną kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go, któ­ra odbę­dzie się 23 – 24 maja 2017 r.

Wśród koni zgło­szo­nych do kwa­li­fi­ka­cji odbę­dzie się rów­nież wstęp­na selek­cja do aukcji TERAZ POLSKIE KONIE, zapla­no­wa­nej na prze­łom listo­pa­da i grud­nia 2017 r pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że selek­cje pod kątem aukcji TERAZ POLSKIE KONIE będą się odby­wać rów­nież pod­czas nastę­pu­ją­cych wyda­rzeń:

  • 19.05. – Warmińsko-Mazurski Czempionat w sko­kach luzem koni ras szla­chet­nych – Galiny
  • 23 – 31.05. – Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go
  • 2.06. – Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych – Łąck
  • 10 – 11.06. – Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – Białka
  • 17 – 18.06. – Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej – Klikowa
  • 8 – 9.07. – Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – Opatowiec
  • 11 – 13.08. – MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy – Czempionat sp/porównawczy w sko­kach luzem – Drzonków
  • 2 – 3.09. – Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – Młodzikowo
  • 14 – 17.09. – MPMK w WKKW – Strzegom
  • 17 – 18.10. – Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów – Leszno / Łąck
Hodowca i Jeździec