Aktualności

Uprawnienia organizacji społecznych

18 maja 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni zachę­ca hodow­ców koni do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie upraw­nień orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, któ­rych sta­tu­to­wym celem dzia­ła­nia jest ochro­na zwie­rząt. Jest to odpo­wiedź na pismo PZHK w spra­wie coraz częst­szych przy­pad­ków nie­uza­sad­nio­ne­go odbie­ra­nia koni przez takie orga­ni­za­cje. W przy­pad­ku zaist­nie­nia sytu­acji opi­sa­nych w piśmie hodow­cy powin­ni bez­zwłocz­nie kon­tak­to­wać się ze swo­im OZHK/WZHK lub Związkiem Rasowym.

Hodowca i Jeździec