Aktualności

Reaktywacja wyścigów koni ras półkrwi PILNE!

13 stycznia 2017 · Kategoria: Wyścigi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z proś­bą do Hodowców o pil­ne zgła­sza­nie koni pol­skich ras pół­krwi w wie­ku 3 i 4 lat do tre­nin­gu wyści­go­we­go w sezo­nie 2017. Zgłoszenia nale­ży prze­sy­łać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (komu­ni­kat na stro­nie PKWK) do koń­ca stycz­nia.

Na spo­tka­niu  przed­sta­wi­cie­li PZHK, PZHKM, ANR, PKWK i Totalizatora Sportowego, któ­re odby­ło się dn. 12.01.2017 r. w Warszawie, wymie­nio­ne insty­tu­cje zobo­wią­za­ły się pod­jąć wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz przy­wró­ce­nia wyści­gów koni pol­skich ras pół­krwi. W sezo­nie 2017 pla­no­wa­na jest orga­ni­za­cja gonitw na torach w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu i Warszawie. Polski Związek Hodowców Koni oraz Totalizator Sportowy pod­ję­ły dzia­ła­nia mają­ce na celu dofi­nan­so­wa­nie ok. 50 % kosz­tów tre­nin­gu.

Warunkiem roz­po­czę­cia wspól­nych dzia­łań i zor­ga­ni­zo­wa­nia tre­nin­gu wyści­go­we­go jest zgło­sze­nie min. 50 koni w usta­wo­wym ter­mi­nie do 31.01.2017 r. W związ­ku z pod­ję­ciem powyż­szej ini­cja­ty­wy na wnio­sek Hodowców, liczy­my na Państwa zaan­ga­żo­wa­nie i speł­nie­nie warun­ku doty­czą­ce­go zgło­sze­nia koni. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że zgło­sze­nie koni do wyści­gów po 31.01.2017 r. wią­że się z 10-krotnie więk­szym kosz­tem (1000 zł zamiast 100 zł).

Hodowca i Jeździec