Aktualności

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim.

Prezes  Paweł Mazurek oraz Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski pod­trzy­ma­li nega­tyw­ne sta­no­wi­sko PZHK z 2013 r. w spra­wie uzna­nia konia za zwie­rzę towa­rzy­szą­ce. W trak­cie dys­ku­sji nt. cho­wu koni mię­snych, obie stro­ny zgod­nie pod­kre­śla­ły, że z punk­tu widze­nia dobro­sta­nu koni, jak rów­nież inte­re­sów pol­skich pro­du­cen­tów, naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest eks­port mię­sa koń­skie­go do kra­jów trze­cich. Poinformowano tak­że, że m. in. w tro­sce o dobro­stan koni Związek pra­cu­je obec­nie nad „Kodeksem dobrych prak­tyk w hodow­li koni”.

Przedmiotem spo­tka­nia, po raz kolej­ny, był pro­blem bra­ku koni w sys­te­mie płat­no­ści bez­po­śred­nich w Polsce. Minister Rolnictwa ze zro­zu­mie­niem odniósł się do infor­ma­cji o postę­pu­ją­cym spad­ku pogło­wia koni, szcze­gól­nie w Polsce wschod­niej i południowo-wschodniej, co jest efek­tem m. in. nie­rów­ne­go trak­to­wa­nia koni w porów­na­niu z inny­mi gatun­ka­mi zwie­rząt gospo­dar­skich (bydło, owce, kozy) i zade­kla­ro­wał, że ponow­nie zosta­ną prze­ana­li­zo­wa­ne moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia koni do sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­nich od 2018 r.

Przedstawiciele PZHK pod­nie­śli rów­nież temat pod­wyż­sze­nia dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. W 2016 r. MRiRW dekla­ro­wa­ło, że dopła­ty zosta­ną pod­wyż­szo­ne od 2017 r., nato­miast do dnia dzi­siej­sze­go Związek nie otrzy­mał ofi­cjal­nej infor­ma­cji w tej spra­wie.

Hodowca i Jeździec