Aktualności

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa:

Miło nam poin­for­mo­wać, że wspa­nia­ły arden szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) został kupio­ny do Polski.

Massiv to 10-letni ogier hodow­li szwedz­kiej, któ­ry pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Kętrzynie w 2016 roku został czem­pio­nem ogie­rów. W sezo­nie 2017  będzie sta­cjo­no­wał w gospo­dar­stwie Pana Andrzeja Derleckiego w miej­sco­wo­ści Grabowo na Pomorzu. Jak doda­je nowy wła­ści­ciel, Massiv obec­nie odpo­czy­wa po trwa­ją­cej tydzień cza­su podró­ży ze Szwecji, włącz­nie ze sztor­mo­wą prze­pra­wą pro­mo­wą, uczy się jeść pol­ski owies i pozna­je oko­li­cę spa­ce­ru­jąc w zaprzę­gu.

Hodowca i Jeździec