Aktualności

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,,,,,

W związ­ku z zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska hodow­ców i wła­ści­cie­li koni pół­krwi wyści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018.

Przy odpo­wied­niej licz­bie zgło­szeń, zosta­nie opra­co­wa­ny plan gonitw dla ww. koni, nato­miast wła­ści­cie­le będą mogli się sta­rać o dofi­nan­so­wa­nie do kosz­tów tre­nin­gu u licen­cjo­no­wa­nych tre­ne­rów.

Przyjmowane będą zgło­sze­nia koni uro­dzo­nych pomię­dzy 1 stycz­nia 2015 a 30 czerw­ca 2015.

Źródło: PKWK

Hodowca i Jeździec