Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Kwalifikacja i próba dzielności ogierów szlachetnych

25 października 2019 · Kategoria: Polowe próby ogierów · Rasa: , , , , , , , ,

Serdecznie zapra­sza­my na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów szla­chet­nych do hodow­li i tre­nin­gu oraz wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści ogie­rów szla­chet­nych po polo­wym 100-dniowym tre­nin­gu. Oba wyda­rze­nia odbę­dą się w JKS Przybyszewo w Lesznie w dniach 29 – 31 paź­dzier­ni­ka 2019. Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacja i pró­ba dziel­no­ści ogie­rów szla­chet­nych” »

Finał finałów na Cavaliadzie – #winners100gwiazd

11 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , , , , , , , , ,

Rok 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki i Bober Team posta­no­wi­li uczcić spe­cjal­nym pro­jek­tem: Polscy Mistrzowie – Konie i ludzie. 100 gwiazd pol­skiej hodow­li i spor­tu na 100 lecie nie­pod­le­gło­ści. Przeczytaj cały wpis „Finał fina­łów na Cavaliadzie – #winners100gwiazd” »

Nominacje – #winners100gwiazd

21 sierpnia 2018 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , , , , ,

Serdecznie zapra­sza­my na stro­nę Hodowcy i Jeźdźca, gdzie moż­na zapo­znać się z lista­mi koni pol­skiej hodow­li zasłu­żo­nych dla hodow­li euro­pej­skiej lub świa­to­wej oraz konie zasłu­żo­ne dla hodow­li w pozo­sta­łych Księgach Stadnych ras kra­jo­wych nomi­no­wa­nych w pro­jek­cie #winners100gwiazd.

CIAA na ziemiach polskiego anglo-araba

15 czerwca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , ,

Pod takim tytu­łem uka­za­ła się rela­cja z Walnego Zjazdu Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-Arabskich (CIAA) na stro­nie inter­ne­to­wej Francuskiego Związku Anglo-Arabskiego (ANAA). Wydarzenie to mia­ło miej­sce w dniach 7 – 8 czerw­ca na tere­nie Stadniny Koni Białka, gdzie na kolej­ne dwa dni zapla­no­wa­ny był Narodowy Czempionat Koni Małopolskich. Gospodarze – Polski Związek Hodowców Koni i Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. – Stadnina Koni Białka, gości­li repre­zen­tan­tów Niemiec, Francji, Włoch, Portugalii, Szwajcarii oraz Polski. Przeczytaj cały wpis „CIAA na zie­miach pol­skie­go anglo-araba” »

Zimowa Aukcja Koni w SK Janów Podlaski

4 grudnia 2017 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: ,

W imie­niu Stadniny Koni w Janowie Podlaskim zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem zapo­wia­da­ją­cym Zimową Aukcję Koni w stad­ni­nie, zapla­no­wa­ną na dzień 10.12.2017 godz.11:00. Przeczytaj cały wpis „Zimowa Aukcja Koni w SK Janów Podlaski” »

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , , , , ,

W związ­ku z zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska hodow­ców i wła­ści­cie­li koni pół­krwi wyści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018. Przeczytaj cały wpis „Wstępne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018” »

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , ,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wyjazd pol­skich hodow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” zakoń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym roku w Czempionacie Koni Anglo-Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich koni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły tytu­ły Czempionów Międzynarodowych! Przeczytaj cały wpis „Polskie konie naj­lep­sze we Francji” »

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rela­cją sędziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbył się w dniach 16 – 17 lip­ca w Białce. Tekst źró­dło­wy dostęp­ny jest na stro­nie Francuskiego Związku Angloarabskiego. Przeczytaj cały wpis „Czempionat Małopolski ocza­mi sędziów zagra­nicz­nych” »

Ocena ogierów spełniających wymagania alternatywnych prób dzielności

19 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że ogie­ry, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści mogą zostać oce­nio­ne „na pły­cie” i w ruchu w ręku w dniu 19 lute­go (pią­tek) w ZT Bielice, oko­ło godz. 1300.
Powyższa oce­na odbę­dzie się po zakoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT. Koszt uzna­wa­nia ogie­rów wyno­si 200 zło­tych (płat­ne przed przy­jaz­dem do Bielic) na numer kon­ta ban­ko­we­go PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 – w tytu­le prze­le­wu pro­si­my podać: „oce­na bon. NAZWA OGIERA”. Termin zgła­sza­nia do 12 lute­go (pią­tek). W przy­pad­ku pytań orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – p. Krzysztofem Kierzkiem pod numer tele­fo­nu 501 – 192-979.
Zgłoszenia pro­si­my prze­sy­łać na adres: cuber@pzhk.pl

87.000 € do wygrania w międzynarodowych zawodach w skokach na Sardynii!

8 września 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w dniach 16 – 18 paź­dzier­ni­ka b.r. we Włoszech w miej­sco­wo­ści Abbasanta na Sardynii. Przeczytaj cały wpis „87.000 € do wygra­nia w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach w sko­kach na Sardynii!” »

Polskie konie jadą do Pompadour

7 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

Dziś we Francji roz­po­czy­na się „Wielki Tydzień Pompadour” w ramach któ­re­go roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czempionat Francji Koni Angloarabskich, któ­ry m.in. za spra­wą pol­skich hodow­ców otrzy­mał już ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą. Przeczytaj cały wpis „Polskie konie jadą do Pompadour” »

Pompadour 2014 – podsumowanie

7 października 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ny­mi wyni­ka­mi Czempionatu Koni Angloarabskich, któ­ry odbył się w dniach 18 – 21 wrze­śnia w Pompadour (FRA). Przypominamy, że kla­sę ogier­ków 2‑letnich (dział II – AA) wygrał JAREMA m(AA) (Frazes m – Jutrzenka m / Elsing oo) hod. i wł. Mirosława Janika, a w rów­no­rzęd­nej kla­sie kla­czek 2 miej­sce zaję­ła JĘTKA m(AA) (Juniperus m – Jedlinka m / Puszczyk m) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego. Przeczytaj cały wpis „Pompadour 2014 – pod­su­mo­wa­nie” »

Jarema Czempionem we Francji!

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie · Rasa: , ,

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać, iż na Czempionat anglo­arab­ski w Pompadour /Francja/ poje­cha­ło w tym roku aż 10 koni. Wczoraj oce­nia­ne były 2‑latki – w sko­kach luzem i pokrój. W kla­sie ogie­rów AA wygrał JAREMA hod. i wł. Mirka Janika.
Dziś nato­miast oce­nie (pod jeźdź­cem i pokrój) pod­da­wa­ne są konie 3‑letnie. Trzymamy kciu­ki za kolej­ne suk­ce­sy! Przeczytaj cały wpis „Jarema Czempionem we Francji!” »

Lipiec na sopockim Hipodromie…

4 lipca 2014 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , ,

Hipodrom Sopot oraz Miasto Sopot zapra­sza ma Wyścigi Konne, któ­re odbę­dą się w dniach 12 – 13, 19 – 20 i 25 – 26 lip­ca 2014 na sopoc­kim Hipodromie, w godzi­nach 15:00 – 19:00. Przeczytaj cały wpis „Lipiec na sopoc­kim Hipodromie…” »

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW · Rasa: , ,

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji zakoń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” – jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń sportowo-hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym tere­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour odbył się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, zawo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dych koni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany koni Anglo-Arabskich. Konkursy WKKW odby­wa­ły się w kate­go­riach wie­ko­wych 4, 5, 6 i 7 lat, nato­miast w czem­pio­na­cie hodow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2‑letnie, ogie­ry, kla­cze i wała­chy 3‑letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi. Przeczytaj cały wpis „Wielki Tydzień Pompadour” »


Hodowca i Jeździec