Aktualności

Finał finałów na Cavaliadzie – #winners100gwiazd

11 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,,,,,,,,,,,,

Rok 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki i Bober Team posta­no­wi­li uczcić spe­cjal­nym pro­jek­tem: Polscy Mistrzowie – Konie i ludzie. 100 gwiazd pol­skiej hodow­li i spor­tu na 100 lecie nie­pod­le­gło­ści.

Przypominając histo­rię Polski przez przy­wo­ła­nie dzie­jów pol­skiej hodow­li koni i jeź­dziec­twa, chcie­li­śmy poka­zać suk­ce­sy pol­skich jeźdź­ców na pol­skich koniach na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy, liczą­cych się w Europie goni­twach koni peł­nej krwi angiel­skiej oraz czem­pio­na­tach czy­stej krwi arab­skiej, jak rów­nież koni innych ras zasłu­żo­nych dla pol­skiej hodow­li. Patronatem hono­ro­wym pro­jekt objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spośród pra­wie 400 zgło­szo­nych koni, orga­ni­za­to­rzy wybra­li 100, któ­rych lista zosta­ła już opu­bli­ko­wa­na w Internecie. Teraz publi­ku­je­my ją na naszej stro­nie.

Organizatorzy Cavaliady spo­śród 100 koni wybra­li 10 koni spor­to­wych i ogło­si­li ple­bi­scyt, w któ­rym każ­dy mógł zagło­so­wać za pośred­nic­twem na Internetu. Głosowanie publicz­no­ści wygrał Artemor rasy anglo­arab­skiej, dru­gie miej­sce zajął Sonet rasy ślą­skiej, trze­cie przy­pa­dło ogie­ro­wi MJT Nevados S rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ną listą 100 naj­lep­szych koni pol­skiej hodow­li i spor­tu.

A. Bieńkowski, H. Sawka i J. Sawka

Fotograf Artur Bieńkowski robi sobie sel­fie z brać­mi Henrykiem i Jerzym Sawkami na tle rzeź­by.
fot. Ewa Jakubowska

winners100gwiazd-lista-finalowa

Jeśli chcesz, możesz pobrać listę.

 

 

Hodowca i Jeździec