Aktualności

Cavaliada i czas nagród…

10 grudnia 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Podczas zawo­dów ran­gi CSI4*-W z cyklu CAVALIADA TOUR 2018, któ­re odby­ły się w dniach 29.10. – 02.12.18. w Poznaniu, w sobo­tę 1 grud­nia, po naszym poka­zie zapro­si­li­śmy tych, dzię­ki któ­rym minio­ny rok był dla nas cza­sem praw­dzi­wych spor­to­wych emo­cji, a tak­że rado­ści ze zwy­cięstw. Przed poznań­ską publicz­no­ścią, w asy­ście hono­ro­wej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego – kon­ne­go pod­od­dzia­łu Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego poja­wi­li się zło­ci meda­li­ści Mistrzostw Świata w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi – Bartłomiej Kwiatek i ogier Sonet śl., a tak­że Katarzyna KuryśBiraldo sp, któ­rzy przy­czy­ni­li się do zdo­by­cia przez pol­ską dru­ży­nę brą­zo­we­go meda­lu na Mistrzostwach Świata.

Podczas Mistrzostw Świata Młodych Koni Bartłomiej Kwiatek powo­żąc ogie­rem Frombork zdo­był srebr­ny medal w kate­go­rii koni 5‑letnich. Z ogie­rem Renesans zdo­był brą­zo­wy medal w kate­go­rii koni 6‑letnich. Weronika Kwiatek ze ślą­ską kla­czą Loxia zdo­by­ła medal brą­zo­wy w kate­go­rii koni 7‑letnich.

Nagrody odbie­ra­li rów­nież hodow­cy i wła­ści­cie­le wyróż­nio­nych koni. Wręczali je Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni, Paweł Mazurek, wice­pre­zes Tomasz Siergiej, Filip Sondij – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Spółkami Strategicznymi KOWR, Grzegorz Pięta – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, Stado Ogierów Książ – hodow­cy i wła­ści­cie­le koni Sonet, Frombork i Renesans repre­zen­to­wa­li pre­zes Wiktor Karol i Główny hodow­ca – Małgorzata Studzińska.

Nagrodę ode­bra­li tak­że pan Michał Sikora, hodow­ca konia Biraldo i wła­ści­ciel­ka oraz zawod­nicz­ka Katarzyna Kuryś.

Za osią­gnię­cia konia Loxia ode­bra­li pani Beata Kapica oraz wła­ści­ciel pan Andrzej Bryl oraz zawod­nicz­ka Weronika Kwiatek.

Zawodnikom, hodow­com oraz wła­ści­cie­lom dzię­ku­je­my za to, że dzię­ki ich pra­cy mogli­śmy cie­szyć się razem wspa­nia­ły­mi suk­ce­sa­mi pol­skich koni na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej!

Hodowca i Jeździec