Aktualności

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rela­cją sędziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbył się w dniach 16 – 17 lip­ca w Białce. Tekst źró­dło­wy dostęp­ny jest na stro­nie Francuskiego Związku Angloarabskiego.

Doskonałe poka­zy w Stadzie Ogierów Białka k. Krasnegostawu w Polsce w ramach 19. Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich (pol­skich anglo­ara­bów) w dniach 16 i 17 lip­ca 2016 r.

W tym roku Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) zapro­sił dwóch fran­cu­skich sędziów (Jean CatryBernard Clot) oraz sędzie­go szwaj­car­skie­go (Andreas Gygax) do pol­skiej komi­sji sędziow­skiej. Liczna publicz­ność zebra­ła się w sobo­tę 16.07. o godz. 8:30, aby uczest­ni­czyć w cere­mo­nii otwar­cia, po któ­rej nastą­pi­ła pre­zen­ta­cja rocz­nych ogier­ków i kla­czek oraz cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród. We wszyst­kich kla­sach, naj­pierw staw­ki koni były pre­zen­to­wa­ne w stę­pie w ręku wokół komi­sji sędziow­skiej, a następ­nie oce­nia­ne indy­wi­du­al­nie w kolej­no­ści nume­rów kata­lo­go­wych: wej­ście kłu­sem, zatrzy­ma­nie przed jury, pre­zen­ta­cja w stę­pie. Pierwsza komi­sja oce­nia­ła pokrój i stęp. Następnie dru­ga komi­sja oce­nia­ła rocz­nia­ki w kłu­sie i galo­pie w kory­ta­rzu. Po połu­dniu przy­szła kolej na dwu­let­nie ogie­ry i kla­cze, któ­re były oce­nia­ne przez dwie gru­py sędziów w ten sam spo­sób jak rocz­nia­ki, z dodat­ko­wą pre­zen­ta­cją w sko­kach luzem. Po cere­mo­nii wrę­cze­nia nagród, a przed wie­czo­rem hodow­ców, odby­ło się semi­na­rium na temat sędzio­wa­nia anglo­ara­bów we Francji, popro­wa­dzo­ne przez sędziów Jean Catry, Bernard ClotAndreas Gygax.
Niedziela była zare­zer­wo­wa­na dla kla­czy trzy­let­nich. Przebieg pró­by był taki sam jak w przy­pad­ku koni dwu­let­nich. Uwaga: brak pre­zen­ta­cji pod sio­dłem.
Na zakoń­cze­nie poka­zu, sędzio­wie z oby­dwu komi­sji razem wybra­li czem­pio­na ogie­rów, czem­pion­kę kla­czy i czem­pio­na czem­pio­nów.

Podczas impre­zy zapre­zen­to­wa­no ponad 70 wyjąt­ko­wych koni, posia­da­ją­cych wszyst­kie cechy, któ­re kocha­my w anglo­ara­bach.
Hodowcy byli zmo­ty­wo­wa­ni i zado­wo­le­ni z udzia­łu w czem­pio­na­cie, pod­czas któ­re­go prze­ni­ka­ły się życz­li­wość, dobry humor oraz sza­cu­nek dla tra­dy­cji, spo­łe­czeń­stwa i… koni.
Brawa dla orga­ni­za­to­rów i wiel­kie podzię­ko­wa­nia za oka­za­ną nam gościn­ność.
Jedno życze­nie: odwza­jem­nić się tym samym naszym pol­skim przy­ja­cio­łom pod­czas Wielkiego Tygodnia Pompadour za kil­ka tygo­dni.

tłu­ma­cze­nie: Agnieszka Szymańska

IMG_20160717_151110

Hodowca i Jeździec