Aktualności

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, ·

Poniżej zamiesz­cza­my ofi­cjal­ną odpo­wiedź Ministra Rolnictwa na kolej­ne wystą­pie­nie PZHK w spra­wie obję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich:

 

 

Hodowca i Jeździec