Aktualności

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody, ·

Cena za zmia­nę nazwy konia doko­na­na w OZHK/WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę nazwy konia na inną niż nazwa uro­dze­nia nało­żo­no bar­dzo wyso­ką opła­tę (4800 zł), nawet jeśli zmia­na ta była doko­na­na w związ­ku hodow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą reje­stra­cją konia w PZJ!

W związ­ku z tym pro­si­my o roz­waż­ne podej­mo­wa­nie decy­zji o nada­wa­niu i zmia­nie nazw koniom, któ­re mogą w przy­szło­ści star­to­wać w zawo­dach spor­to­wych.

Zamieszczamy rów­nież link do komu­ni­ka­tu na stro­nie PZJ.

Hodowca i Jeździec