Aktualności

Kwalifikacja i próba dzielności ogierów szlachetnych

25 października 2019 · Kategoria: Polowe próby ogierów, · Rasa: ,,,,,,,,

Serdecznie zapra­sza­my na kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów szla­chet­nych do hodow­li i tre­nin­gu oraz wierz­cho­wą pró­bę dziel­no­ści ogie­rów szla­chet­nych po polo­wym 100-dniowym tre­nin­gu. Oba wyda­rze­nia odbę­dą się w JKS Przybyszewo w Lesznie w dniach 29 – 31 paź­dzier­ni­ka 2019.

Poniżej załą­cza­my listy ogie­rów zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję, listę ogie­rów przy­stę­pu­ją­cych do pró­by praz ramo­wy pro­gram wyda­rze­nia.

Hodowca i Jeździec