Aktualności

Andrzej Sarnowski nie żyje

28 października 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem infor­mu­je­my, że nie żyje Andrzej Sarnowski. Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się w dniu 28 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 11.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Cześć Jego pamię­ci!
Andrzej Sarnowski całe swo­je zawo­do­we życie zwią­zał z koń­mi, był znaw­cą i miło­śni­kiem tych zwie­rząt. Był pomy­sło­daw­cą i pierw­szym redak­to­rem naczel­nym kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec.

Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia.

Hodowca i Jeździec