Aktualności

Próba dzielności ogierów niemieckich w ZT Bielice

29 października 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa:

Informujemy, że dwu­dnio­wa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów nie­miec­kich, koń­czą­ca 100-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Bielicach, roz­pocz­nie się we wto­rek, 5 listo­pa­da 2019 r. o godz. 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Przypominamy, że tre­ning został prze­pro­wa­dzo­ny na proś­bę Zuchtverband für deut­sche Pferde, a pro­gram tre­nin­gu i pró­by jest zgod­ny z zapi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li dla koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Koszty pró­by finan­su­ją wła­ści­cie­le ogie­rów.

Hodowca i Jeździec